Bogserlina med krokar
Bogserlina med krokar
Bogserlina med krokar

Bogserlina med krokar

1011-70
5000 kg
0 kr
Bogserlina med kraftiga krokar och röd varningsflagga. Brottstyrka: 5000 kg.